PRIVACYBELEID VAN PALNWS / UITGEVERIJ ‘T PALLIETERKE

INLEIDING

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Privacywetgeving in werking getreden. Het gaat dan om Privacy Richtlijn (95/46/EG) en de Richtlijn privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG), de nationale wetten ter uitvoering van deze richtlijnen en/of, in voorkomend geval, de verordening (EU) 2016/679 (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”). Een en ander samengevat als de AVG. Deze wetgeving heeft de wet Bescherming persoonsgegevens vervangen. De AVG verwacht een meer pro-actieve rol van iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Onze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 september 2021.

Uw privacy is voor ons van groot belang, om die reden houden we ons strikt aan de privacywetgeving in de Europese Unie. Dit betekent dat wij uw gegevens altijd voor het doel gebruiken waarvoor u ze met ons heeft gedeeld heeft.

In deze privacyverklaring leggen we u uit wat we precies doen met de informatie welke u met ons deelt en hoe we ervoor zorgen dat deze informatie veilig wordt opgeslagen.

Als u vragen hebt, of als u wilt weten wat we precies over u weten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. We doen onze uiterste best om uw vragen altijd zo goed en zo snel mogelijk te beantwoorden.

Dit privacybeleid doet geen afbreuk aan en moet samen gelezen worden met andere toepasselijke richtlijnen en overeenkomsten van PALNWS:

• Gebruiksvoorwaarden

• Ad hoc wedstrijdreglementen

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR PALNWS

1.1 Wat zijn de doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens?

PALNWS verwerkt persoonsgegevens voor welbepaalde doeleinden steeds op basis van een verwerkingsgrond zoals vereist door de wet. Een verwerkingsgrond is een juridische basis die toelaat om persoonsgegevens te gebruiken. Voorbeelden van verwerkingsgronden zijn: toestemming, uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang enz. In de meeste gevallen zal PALNWS zich beroepen op de grondslagen uitvoering van een overeenkomst of toestemming. Als u wil verschijnen in onze uitgave ( gedrukt of digitaal) dan voeren wij een overeenkomst uit.

Daarnaast kan PALNWS uw gegevens ook gebruiken onder haar gerechtvaardigd belang om, in het kader van een bestaande commerciële relatie, u communicatie te sturen die is gericht op het bekend maken of promoten van onze producten, diensten en activiteiten

1.2 Welke persoonsgegevens verwerkt PALNWS?

Allereerst verwerkt PALNWS de persoonsgegevens die je haar zelf doorgeeft in het kader van de levering van een dienst of om een publicatie te lezen of erin te verschijnen. Daarom kan PALNWS je naam, adres, ondernemingsnummer en dergelijke verwerken. Ook om facturatie mogelijk te maken bij haar klanten verwerkt PALNWS persoonsgegevens.

Indien PALNWS je persoonsgegevens verwerkt voor een van de hierboven vermelde doeleinden, verwerkt die entiteit je persoonsgegevens ook voor:

 • de opsporing, voorkoming en bestrijding van fraude en misbruik op basis van haar gerechtvaardigd belang. Minder fraude en misbruik komt PALNWS, haar klanten en haar leveranciers ten goede,
 • geschillenbeheer op basis van haar gerechtvaardigd belang, omdat PALNWS haar rechten moet kunnen vrijwaren en verdedigen,
 • de analyse en verbetering van de Diensten op basis van haar gerechtvaardigd belang. Hierdoor kunnen de diensten worden verbeterd teneinde ze meer op jouw wensen en voorkeuren af te stemmen.

1.3 Hoe kan je PALNWS contacteren met betrekking tot vragen rondom dit privacybeleid?

Je kan steeds info@PALNWS.net contacteren met vragen of klachten in verband met elke verwerking van persoonsgegevens door PALNWS.

1.4 Wie ontvangt je persoonsgegevens?

PALNWS kan je persoonsgegevens doorgeven aan:

 • onderaannemers die in haar opdracht en voor haar rekening werken (verwerkers),
 • haar eventuele werknemers in het kader van de uitoefening van hun functie,
 • advertentiepartners in het kader van de levering van aanbevolen inhoud en gepersonaliseerde advertenties,
 • sociale media via dewelke je inlogt of interageert op onze Diensten,
 • gerechtelijke, politionele of administratieve autoriteiten indien de wet of de omstandigheden dit vereisen.

PALNWS zorgt ervoor dat deze ontvangers enkel toegang krijgen tot persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de verwerking.

1.5 Deelt PALNWS je persoonsgegevens met landen buiten de Europese Economische Ruimte?

De Europese Economische Ruimte (EER) omvat de landen van de Europese Unie en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. De Europese wetgeving vereist bijkomende waarborgen wanneer PALNWS persoonsgegevens doorgeeft aan andere landen die buiten de EER gevestigd zijn. Om ervoor te zorgen dat deze landen hetzelfde beschermingsniveau voor je persoonsgegevens hanteren, legt de Europese wetgever verwerkingsverantwoordelijken passende waarborgen op.

Voor bepaalde verwerkingen  ( zoals facebookfanpagina’s en campagnes ) zal een PALNWS je persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte. In zulk geval zal PALNWS zorgen dat de doorgifte gedekt is door passende waarborgen, waaronder ofwel een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissieof  de modelbepalingen van de Europese Commissie en neemt PALNWS verder passende technische en organisatorische maatregelen.

Je kan steeds via secretariaat@pallieterke.netvragen om inzage te krijgen in de passende waarborgen die de PALNWS heeft voorzien.

1.6 Welke rechten heb je als betrokkene?

Onder de voorwaarden en modaliteiten voorzien door de toepasselijke wet, kan je PALNWS contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

• Je hebt een recht op inzage van je persoonsgegevens.

• Je hebt steeds het recht op verbetering van je persoonsgegevens. Dit laat je toe onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die PALNWS verwerkt, te verbeteren of aan te vullen.

• Je hebt het recht op wissing van je persoonsgegevens. Dit laat je toe persoonsgegevens die PALNWS verwerkt, definitief te wissen. PALNWS is niet altijd verplicht je persoonsgegevens op jouw verzoek te wissen – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.

• Je hebt een recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dit laat je toe het gebruik van je persoonsgegevens door PALNWS te bevriezen, zonder deze te wissen. PALNWS is niet altijd verplicht je persoonsgegevens op jouw verzoek te beperken – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.

• Je hebt het recht tegen een verwerking van je persoonsgegevens bezwaar te maken. Dit laat je toe je te verzetten tegen de verdere verwerking door PALNWS van je persoonsgegevens. PALNWS is niet altijd verplicht je verzoek in te willigen.

• Je hebt het recht steeds je toestemming in te trekken wanneer de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op basis van je toestemming.

• Je hebt steeds het recht om je te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

• Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laat toe persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking berust op jouw toestemming of op een overeenkomst met jou.

Voor alle verwerkingen die in dit privacybeleid opgenomen zijn, kan je al je rechten uitoefenen door secretariaat@pallieterke.net  te contacteren.

3.7 Wens je een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid?

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid:

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België, contact@apd-gba.be  , www.gegevensbeschermingsautoriteit.be , tel: +32 2 427 48 00.

1.8 Bewaartermijn

PALNWS houdt je persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar nadat je persoonsgegevens inactief zijn of nadat de klantenrelatie werd beëindigd. Indien de wet kortere bewaartermijnen oplegt in specifieke gevallen, houdt PALNWS zich hieraan.

1.9 Beveiliging

De beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang en een absolute prioriteit. Om uw privacy op een goede manier te beschermen, nemen wij onder andere de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord gekoppeld
 • Wij maken gebruik van een met SSL (Secure Sockets Layer) verbinding waarmee alle informatie tussen u en onze website afgeschermd wordt
 • De toegang tot persoonsgegevens (vertrouwelijke gegevens) wordt door ons met behulp van gedetailleerde logbestanden bijgehouden, deze logbestanden worden regelmatig en zorgvuldig in de gaten gehouden
 • Tot slot nemen we diverse niet nader te noemen maatregelen om persoonsgegevens (on)zichtbaar af te schermen, te beveiligen tegen onbevoegde en kwaadwillige toegang.

WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING Wanneer onze website wordt aangepast moeten wij natuurlijk ook deze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig er een nieuwe versie van onze privacyverklaring is. We zullen ons inspannen om het u via de voor ons beschikbare kanalen, denk bijvoorbeeld aan e-mail en onze website, te laten weten als we onze privacyverklaring hebben aangepast.

Opgemaakt in samenspraak met BL Consult, Antwerpsesteenweg 231 GLV 2950 Kapellen. ON: 0720.974.076. Alle rechten voorbehouden, mag niet gekopieerd worden.

Welkom Terug!

Meld hieronder aan

Maak Nieuwe Account!

Vul de velden onder in om te registreren

Herstel je wachtwoord

Geef je gebruikersnaam of e-mailadres in om je wachtwoord te herstellen.